Zgodnie z ustawą, podatnicy nie będą mogli uwzględniać w kosztach podatkowych danego wydatku w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego – lub została dokonana przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w prowadzonym przez szefa KAS wykazie. Dotyczy to płatności za transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł realizowanych pomiędzy przedsiębiorcami.

Dodatkowo, w takim przypadku przepisy przewidują także sankcję w postaci objęcia nabywcy solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe dostawcy – w części VAT proporcjonalnie przypadającej na tę transakcję.

Celem uniknięcia powyższego przedsiębiorcy będą musieli zgłosić się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów tzw. Białą listę oraz na bieżąco kontrolować z nią swoje czynności. Dostosowanie się do nowych przepisów może wymagać intensyfikacji wewnętrznych kontroli i ewentualnego wprowadzenia dodatkowej weryfikacji kontrahentów. Z perspektywy bezpieczeństwa podatkowego, kluczowe są dwa aspekty:

Bezpośrednio przed dokonaniem przelewu (tj. W dniu zlecenia przelewu) należy zweryfikować, czy rachunek na który dokonamy płatności należy do czynnego podatnika VAT i znajduje się na białej liście; oraz

Niezależnie kontrolować prawidłowość rozliczeń po dokonaniu przelewu, aby w przypadku zidentyfikowania błędu móc w terminie 3 dni od zlecenia przelewu poinformować naczelnika urzędu skarbowego o ewentualnych nieprawidłowościach.

Uwzględnienie powyższych kroków w procesie regulowania zobowiązań pozwoli uniknąć sankcji wynikających z ustawy.

 

 Kadra L&T Tax Group zajmuje się m. in.:

  • Przeprowadzeniem szkoleń dla kadry
  • Wsparciem przy zgłoszeniu oraz ustaleniu i wdrożeniu procedury mającej na celu zachowanie wymogów
  •  Ustaleniem zakresu odpowiedzialności oraz jej minimalizacją dla osób zobowiązanych
  • Rewizją zawartych umów z kontrahentami oraz wsparciem przy formułowaniu nowych kontraktów,