Gdy rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań lub transakcji z tzw. rajem podatkowym(cena transferowa) przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;

2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;

3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;

4) 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3,

5) 100 tys. zł w przypadku transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (zapłata należności, umowa spółki, umowa wspólnego przedsięwzięcia)

to podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Jednocześnie podmioty powiązane, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, składają urzędom skarbowym oświadczenie o jej sporządzeniu, w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego tj. gdy rok obrotowy zrównany jest z kalendarzowym do końca września 2019 r.

Nawet gdy przedsiębiorca ustalił prawidłowo, iż ceny pomimo powiązania są cenami rynkowymi i takie stosował, to nie zwalnia go to z odpowiedzialności karno-skarbowej w razie braku sporządzenia prawidłowej dokumentacji cen transferowych tzw. local files lub braku powiadomienia organów skarbowych we właściwym terminie o obowiązku ich sporządzania.

Sankcje karne skarbowe uległy zmianom w zakresie oświadczenia oraz informacji o cenach transferowych (TP-R). Ustawodawca przewidział w tym zakresie osobne artykuły oraz ujednolicił stawki sankcyjne poprzez wskazanie, że niezłożenie, złożenie po terminie lub złożenie niezgodnie ze stanem rzeczywistym oświadczenia lub/i sprawozdania TP-R naraża podatnika na karę w wysokości do 720 stawek dziennych co stanowi wartość od 54 000 PLN aż do 21 600 000 PLN).