Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS pod groźbą kary do 5.000 złotych odpowiedzią na pytanie czy umowę o dzieło zgłasza się do ZUS?

Od pierwszego stycznia 2021 ZUS założył na przedsiębiorców kolejny obowiązek. Tym razem doszedł obowiązek rejestrowania w ZUS umów o dzieło.

Na zgłoszenie takiej umowy przedsiębiorca ma tylko 7 dni. Jeśli nie wywiąże się w terminie z tego obowiązku, grożą mu kary.

Biorąc pod uwagę, że wg szacunków GUS z roku 2017-ego na umowę o dzieło pracuje około 400 tysięcy Polaków (źródło) to przy liczbie tylko 3 tysięcy takich umów zgłoszonych w styczniu (źródło), gdzie proporcjonalnie do ZUS-u powinno wpłynąć ok. 8 tysięcy takich umów, można założyć, że przy 5 tysiącach umów pracodawcy nie dopełnili tego obowiązku – dla Państwa oznacza to potencjalną możliwość nałożenia kary za każdy brak zgłoszenia takiej umowy do kwoty 5 tys. złotych – łatwo policzyć, że tygodniowy przychód budżetu Państwa może podreperować nawet zawrotna kwota 25 mln PLN, a roczny ponad 1,3 mld PLN!

Czyżby nowe przepisy miały zadośćuczynić omyłkowym kalkulacjom rządowym i pokryć realne koszty waloryzacji emerytur, które okazały się wyższe o 2 miliardy złotych – jak sugeruje portal money.pl i wyborcza.biz (źródło). Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o dzieło raczej nigdy nie poznają odpowiedzi na to pytanie. Abstrahując do faktu, że rząd nie wkalkulował w koszty waloryzacji wzrostu o prawie 4% cen produktów kupowanych przez emerytów oraz ogólnego wzrostu płac – gdzie obydwa czynniki w dużej mierze zależne były od innych działań rządowych, a konsekwencje takowych działań winny być przeanalizowane i uwzględnione w budżecie zawczasu – deficyt budżetu na waloryzację emerytur pokryty zostać musi, a wiadomo, jak nie ma skąd wziąć, to najłatwiej zapukać do drzwi rodzimego przedsiębiorcy.

Jeżeli zawierasz więc umowy o dzieło koniecznie przeczytaj poniższy tekst, który podpowie Ci krok po kroku co musisz zrobić.

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS – Kogo dotyczy?

Dotyczy każdego, kto jest płatnikiem składek lub osobą fizyczną i zleca wykonanie dzieła (zawiera z wykonawcą dzieła umowę) od 1 stycznia 2021 r. (umowy zawarte przed 01/01/2021 nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia, nawet jeśli data rozpoczęcia wykonania dzieła przypada na rok 2021), pamiętaj jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

W przypadku, gdy umowy o dzieło zawierane są w sposób cykliczny z tą samą osobą, należy zgłosić do ZUS-u każdą z tych umów.

Należy zgłaszać umowy zawarte zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS – Co trzeba zrobić zawierając umowę o dzieło?

Umowę taką należy zgłosić do ZUS w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Instrukcję jak przekazać formularz do ZUS można pobrać ze strony ZUS tutaj

Formularz RUD jest też dostępny w wersji do samodzielnego wypełnienia i wydruku. Taki formularz można przekazać do ZUS w wersji papierowej.

Limity:

  • W formularzu RUD dostępnym na PUE ZUS możesz przekazać informację o maksymalnie dziesięciu  umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy wypełniasz odrębny formularz RUD.
  • W formularzu RUD do wypełnienia i wydruku możesz przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Na jednym formularzu możesz wykazać umowy dla maksymalnie dziesięciu wykonawców.

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS – Kto nie musi informować ZUS o umowie o dzieło?

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

  • zawrzesz z własnym pracownikiem,
  • będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
  • zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.
  • jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS – Jaka kara grozi za brak zarejestrowania umowy u dzieło w ZUS?

ZUS sam kary nie nakłada, ale może wystąpić z wnioskiem o ukaranie do sądu, który to może nałożyć karę za brak takiego zgłoszenia do 5 tys. złotych.

Oczywiście, jeżeli ZUS uzna, że umowa o dzieło została zawarta z naruszeniem przepisów, to może ją przekształcić w umowę zlecenie i zażądać od płatnika zapłaty zaległych składek z tytułu umowy o dzieło

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS – Jak wygląda druk RUD?

Druk RUD można pobrać na stronie ZUS-u

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS – Czy trzeba odprowadzać składki?

Umowy o dzieło, które są wykazywane w formularzu RUD nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych i nie są oskładkowane. Należy jednak zauważyć, że osoby, które wykonują pracę wyłącznie na podstawie umów o dzieło, od których nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne są pozbawione prawa do bezpłatnych świadczeń medycznych,  nie gromadzą też kapitału na przyszłą emeryturę.

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS – Podstawa prawna

  • Art. 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.).
  • Art. 36 ust.17, art. 45 ust. 1 pkt. 1b, art. 49 ust. 2 pkt 8 oraz art. 49 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 poz. 266 z późn. zm.).

główne źródło informacji: ZUS

Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu się z i dopełnieniu obowiązków do ZUS – skontaktuj się z nami