Opracowanie Prawne: Adwokat Kamil Michał Cymerman, Opracowanie Księgowe: Karolina Król

Poniżej prezentujemy analizę dotyczącą dwóch szeroko stosowanych form podjęcia działalności gospodarczej w Polsce, w tym zasadniczych różnic pomiędzy JDG, a spółkami kapitałowymi z ograniczoną odpowiedzialnością, z praktycznym komentarzem w zakresie:

– odpowiedzialności właścicieli/kierowników jednostki,
– ilości obowiązków prawno-podatkowych
– szacunków kosztów wynikających z tych obowiązków (czasowych i finansowych).

Wskazujemy, że niniejsze opracowanie nie jest poradą prawną lub podatkową, a syntetyczną publikacją obejmującą wybrane aspekty z autorskim omówieniem dla uzyskania zwiększonej orientacji w tym zakresie. Wszystkie rozwiązania dotyczą sytuacji przyszłych i hipotetycznych, nie uwzględniają wglądu ani informacji o aktualnych rozliczeniach podatkowych i nie stanowią jakiekolwiek optymalizacji podatkowej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i zapoznania się z naszym cennikiem w kwestii prowadzenia:

• Księgowości spółek handlowych w PL
• Księgowości spółek handlowych w UK
• Kadr i Płac w PL
• Kadr i Płac w UK
• Konsultacji prawniczych, kadrowych i biznesowych

ANALIZA

ZAKRES

Forma podjęcia działalności gospodarczej w Polsce, w tym zasadniczych różnic pomiędzy JDG, a spółkami kapitałowymi, z praktycznym komentarzem w zakresie:
– odpowiedzialności właścicieli/kierowników jednostki,
– ilości obowiązków prawno-podatkowych
– szacunków kosztów wynikających z tych obowiązków (czasowych i finansowych).

PODSUMOWANIE

Spółka z o.o. jest formą polecaną z uwagi na jej daleko idące zabezpieczenie kapitału jej założyciela ale i zarządu niż w analogicznej działalnosci w formie jendoosbowej dziąłalności gospodarczej. Rozkład stawek opodatkowania wypada na jej niekorzyść, albowiem stawka ta, uwzględniając odpowiednio niską wartość wielkość obrotów tj. objęcie CIT-em 9%, efektywnie może sięgać ok. 26% tj. ok 7% więcej niż w wypadku podatku liniowego JDG. Jednak z uwzględnieniem skali potencjalnej odpowiedzialności przy JDG przedsiębiorcy, nowych narzędzi (jak rejestracja spółki online) czy planowanych zmian legislacyjnych (estoński CIT) uznać należy za docelową formę prowadzenia działalności w postaci właśnie spółki kapitałowej – spółki z o.o.
Prowadzenie uproszczonej księgowości przy jednoosobowej działalności gospodarczej pod kątem obowiązków i kosztów księgowych jest najtańszą opcją. Jednak w przypadku przekroczenia limitu, gdy prowadzenie pełnych ksiąg handlowych jest obowiązkowe, różnice w zakresie nakładu czasu i kosztów w przypadku JDG oraz spółki kapitałowej są niewielkie i w zasadzie nieuniknione jest zwiększenie kosztów w tym zakresie. Obydwa podmioty w takiej sytuacji objęte są podobnymi obowiązkami w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych oraz w zakresie sprawozdawczości. Różnicą nad którą warto się zastanowić jest tytuł do ubezpieczeń oraz obowiązek opłacania składek ZUS oraz elastyczność obrotu gotówkowego pomiędzy osobą fizyczną a działalnością.
Spółka z o.o. rodzi również kilka dodatkowych obowiązków jak finansowe sprawozdania czy zgłoszenie do CRBR itp., natomiast dzięki wielu udogodnieniom dużo czynności można wykonać online i nie zmieniają one znacząco obciążenia finansowego.

ROZWINIĘCIE

Zasadniczo formami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce są:
-jednoosobowa działalność gospodarcza – również jako spółka cywilna kilku podmiotów,
-spółki kapitałowe i osobowe.
Poniżej, w punktach zostaną omówione podstawowe aspekty wymagające analizy dla wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej.
odpowiedzialność za długi w JDG

Istotą jednoosobowej działalności gospodarczej jest oparcie jej o założenie, że wykonywana jest ona przez osobę fizyczną. Nie powstaje odrębny podmiot praw i obowiązków. Spółka cywilna jedynie z nazwy jest spółką, gdyż w rzeczywistości jest to swoista umowa ,,o współpracę,, kilku podmiotów i również nie powstaje tutaj podmiot o odrębnej osobowości prawnej. To znaczy, że w istocie egzekucja nadal dotyczy majątku wszystkich członków takiej spółki cywilnej, włączając ich cały majątek osobisty, jeśli są osobami fizycznymi, a wierzyciel może wybierać czy egzekucji dokonać z majątku takiej spółki lub wspólników, ewentualnie spółki oraz wspólników jednocześnie. W obrazowym ujęciu praktycznym, gdy sąd orzeka nakaz zapłaty w orzeczeniu wobec osoby prowadzącej działalność gosp. nie podaje firmy, a jedynie imię i nazwisko zobowiązanego do zapłaty. Zarówno dług powstały z działalności gospodarczej może być zaspokojony z majątku osobistego i majątku przedsiębiorstwa, jak i dług powstały poza przedsiębiorstwem (osobisty) może być dochodzony z majątku przedsiębiorstwa osoby prowadzącej JDG, jak i osobistego.

Istnieje co prawda kilka regulacji dotyczących egzekucji, które działają na korzyść dłużnika jak np. opisany poniżej wniosek z art. 1061 k.p.c.

§ 1. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie, gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbędnej do prowadzenia tej działalności, może wystąpić do sądu o wyłączenie tej rzeczy spod zajęcia, wskazując we wniosku składniki swego mienia, z których jest możliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolnioną. O wyłączeniu spod zajęcia sąd orzeka po wysłuchaniu stron, biorąc pod uwagę obok interesów wierzyciela i dłużnika również społeczno-gospodarcze znaczenie działalności gospodarczej dłużnika. (…)

Ten przykład ma pokazać, że możliwe jest sądowe (tj. długie i uciążliwe) kształtowanie egzekucji zabezpieczające majątek w obrębie poszczególnych składników, o ile oczywiście majątek z działalności wystarcza na zaspokojenie długu i sąd przychyli się do wniosku. Są również sposoby egzekucji jak zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem, które w pierwszej kolejności realizują zaspokojenie z majątku przedsiębiorstwa. Natomiast w praktyce, przy niewypłacalności zazwyczaj te aspekty nie będą miały znaczenia, bowiem wartość majątku ulega szybkiej degradacji przy długotrwałych procedurach, a do tego wierzyciel może i będzie dochodził swoich wierzytelności w sposób możliwie efektywny, tj. w zasadzie od razu obejmując egzekucją wszystkie możliwe składniki tj. właśnie majątek osobisty. Dodać trzeba, że do tego trudności finansowe pogłębiane są przez samą toczącą się egzekucję.

Przykładowo zajęcie rachunku bankowego zamraża w znaczącym zakresie płynność, a każda czynność podjęta przez komornika ostatecznie zostanie przypisana w ujęciu kosztów z niej powstałych do długu i to dłużnik powinien ponieść ten koszt wraz z odsetkami w razie opóźnień.

Osoba fizyczna w JDG – tj. przedsiębiorca, założyciel – odpowiada zatem za zobowiązania całym swoim majątkiem. Nie dochodzi bowiem do limitacji odpowiedzialności do jakiegokolwiek pułapu, jak w spółkach kapitałowych, o czym poniżej.
Co istotne, a nie zawsze istniejące w powszechnej świadomości, w wypadku egzekucji zobowiązań powstałych z działalności gosp., egzekucja ta dosięgnąć może majątku wspólnego małżonków i to bez względu na ich zgodę na czynność dłużnika lub jej brak , a nawet zawartą umowę o rozdzielności majątkowej . W przytoczonych w przypisach normach mowa o egzekucji w trybie postępowania cywilnego, dodać należy, że egzekucja administracyjna za zaległości wobec US i ZUS w ogóle nie obejmuje zasady ochrony majątku wspólnego i zawsze może obejmować majątek wspólny. Tutaj umowa małżeńska chroni dopiero od jej zawarcia, istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, gdy organ za zaległości za składki lub podatek może kierować egzekucję nawet wobec osób trzecich, zaliczając do grupy podmiotów odpowiedzialnych jako osoby trzecie:

1) rozwiedzionego małżonka płatnika składek (osoby fizycznej),
2) członka rodziny płatnika składek stale współpracującego przy prowadzeniu działalności gospodarczej dłużnika (np. rodziców i rodzeństwo),
3) nabywcę przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonych składników majątku,
4) byłych wspólników (art. 110–117 ustawy – Ordynacja podatkowa)

Reasumując:

1) Odpowiedzialność za długi powstałe wobec prowadzącej działalność osoby fizycznej jest bardzo szeroka – dotyka przede wszystkim jego majątku osobistego, ale i w pewnych, dosyć powszechnych sytuacjach majątku wspólnego małżeńskiego lub nawet (marginalnie) majątku odrębnego małżonka (mimo zawartej intercyzy) lub innych osób trzecich.
2) Postępowania egzekucyjne i formy obrony przed poszczególnymi czynnościami są długotrwałe, a każda czynność w postępowaniu egzekucyjnym ostatecznie obciąży dłużnika.
3) Z perspektywy utrzymania płynności finansowej, należy zaznaczyć, że ZUS/US ma prawo zamrożenia również kont/a prywatnych właściciela JDG, zamrożenie kont prywatnych zarządu sp. z o.o. trwa o wiele dłużej i musi spełnić odpowiednie przesłanki i dzieje się dopiero po postępowaniu wobec spółki, a zatem z dużym wyprzedzeniem.
4) Prawo nie działa wstecz, jego interpretacja tak. Ponownie pokazuje to większe ryzyko dla prowadzenia JDG, gdzie np. 5 lat po zamknięciu JDG, organy mogą obarczyć podatnika dodatkowymi opłatami za lata wstecz.
5) Jako dodatkowy aspekt praktyczny można przytoczyć, że zarówno w przypadku JDG jak i sp. z o.o. organom wystarczy tylko uprawdopodobnienie w wielu wypadkach postępowań kontrolnych, że czynność była pozorna czy z innego powodu niewłaściwie rozliczona, prowadzący działalność musi udowodnić, że nie była – oczywiście w przypadku JDG oznacza to odpowiedzialność całym majątkiem osobistym.

Odpowiedzialność za długi w spółkach (KSH)

Tutaj ważnym jest oddzielenie spółek osobowych od kapitałowych. Odpowiedzialność w spółkach osobowych uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych (nie spółka cywilna) w pierwszej kolejności spada na spółkę, a potem na wspólników. Zatem ostatecznie i tak dosięgnie wspólników. Na ten moment zatem ta kwestia jest pomijana, bowiem dopiero forma spółki kapitałowej umożliwia jej właścicielowi ochronę do wysokości pewnego ustalonego kapitału.

W spółce kapitałowej z o.o. lub akcyjnej, istotne jest bowiem, że oddzielnie kształtuje się odpowiedzialność osób kierujących spółką, a oddzielnie jej właścicieli. Właściciel (udziałowiec lub akcjonariusz) jeżeli wpłaci kapitał zakładowy lub zapłaci za akcje, to nie odpowiada za jakiekolwiek inne zobowiązania spółki. Jeżeli chodzi o kapitał zakładowy to jest to pewna instytucja umowna tj. po wpłacie kapitału zakładowego (minimalny to 5000 zł) spółka może korzystać z tych pieniędzy, jednak zobowiązuje się, że jej wartość nie spadnie poniżej tego kapitału. Np. za te 5000 zł kupujemy sprzęt biurowy – zatem teoretycznie wartość gotówki przechodzi w wartość sprzętu biurowego, ale w spółce nadal jest. Gdy wartość tych materiałów biurowych spada, członkowie zarządu lub wspólnicy na corocznym walnym zgromadzeniu muszą uzupełnić kapitał np. z zysku itp. Niemniej nawet gdy tego nie zrobią, odpowiedzialność nie dotyka wspólników.

Inaczej jest z odpowiedzialnością członków zarządu. Co do zasady oni również nie odpowiadają za zobowiązania spółki – tylko spółka za nie odpowiada jednak jest bardzo ważny wyłom w tej zasadzie. Członek zarządu widząc, że spółka nie będzie mogła pokryć zobowiązania wobec kontrahenta, musi złożyć wniosek o ogłoszenie jej upadłości lub restrukturyzacji. W przeciwnym razie ten wierzyciel będzie mógł spółkę pozwać, a po bezskutecznym pozwie wobec spółki, pozwać członka zarządu, który odpowie całym swoim majątkiem. Warto zapoznać się i pamiętać o treści całego przepisu art. 299 KSH w przypisie . Niestety ostatnie orzecznictwo przewiduje pewne wyjątki tj. nawet zgłoszenie upadłości nie zwalnia później z odpowiedzialności, jednak są to pojedyncze orzeczenia i wymagają odrębnej analizy oraz stanowią raczej wyjątek od reguły.

Reasumując:

1) Wspólnik/akcjonariusz – odpowiada majątkowo jedynie za pokrycie kapitału zakładowego,
2) Członek zarządu nie odpowiada za długi spółki, chyba, że ta okazuje się nie wypłacalna a on nie zgłosił we właściwym czasie wniosku o upadłość.

Stawki Podatkowe

W zakresie JDG opodatkowanie wynika z ustawy o PIT. Do wyboru podatnik ma opodatkowanie ryczałtowe, podatkiem liniowym 19% lub w skali jak poniżej:

Dla porównania przedstawić należy podstawowe stawki w podatku dla spółki z o.o. tj. CIT.

Największym ,,minusem,, spółek kapitałowych jest to, że powyżej wskazane stawki są stawkami dla dochodu spółki. Oznacza to, że udziałowiec (właściciel spółki) aby ze spółki majątek ,,wyjąć,, zmuszony będzie do podwójnego opodatkowania. Zgodnie z ustawą PIT stawka dla dochodów kapitałowych to 19% i nie łączy się to z innymi źródłami dochodu tj. nie odliczymy straty z działalności gospodarczej z zyskiem z dywidend. Jak wynika z powyższego realną stawką podatkową dla udziałowca, w wypadku prostej wypłaty dywidendy jest efektywnie ok 26,30 % lub ok 35,4 %.

Na rynku funkcjonuje od dawna konstrukcja spółki, która pozwala z jednej strony korzystać z benefitów spółki z o.o. tj. organicznej odpowiedzialności, a drugiej z opodatkowania ustawą PIT tj. spółka komandytowa, w której odpowiedzialny za długi jest wspólnik – spółka z o.o. Na ten moment jednak ustawodawca w sejmie przegłosował projekt ustawy likwidującej taką możliwość, zatem zostanie to pominięte.

Uproszczone porównanie opodatkowania:

JDG – podatek liniowy

Przychód przedsiębiorcy – 1 000 000 zł
Koszty uzyskania przychodów – 200 000 zł
Dochód do opodatkowania – 800 000 zł
Podatek do zapłaty (liniowy) – 152 000 zł (19% x 800 000 zł)
ZUS – 18 000 zł
Zysk netto – 630 000 zł
Odpowiedzialność – 100%

Spółka z o.o.*

Przychód spółki z o. o. – 1 000 000 zł
Koszty uzyskania przychodów – 200 000 zł
Dochód do opodatkowania CIT – 800 000 zł
Podatek do zapłaty (CIT) – 72 000 zł (9% x 800 000 zł)
Kwota dywidendy – 728 000 zł
Podatek od dywidendy – 138 320 zł
ZUS – 0zł (w przypadku spółki min. dwuosobowej)
Zysk netto do wypłaty udziałowcowi – 589 680 zł
Odpowiedzialność – ograniczona

Z powyższego przykładu wynika, że w przypadku przychodu na poziomie 1 mln pln ograniczenie odpowiedzialności za długi spółki kosztuje przedsiębiorcę ok. 4% przychodu rocznego. W przypadku JDG zarobek jest oczywiście wyższy o te 4% natomiast przedsiębiorca za wszelkie długi i inne zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem osobistym.

Przykładowo odnośnie opodatkowania ryczałtowego, to dla robót budowlanych stawka podatku wynosi 5,5%. Natomiast w odróżnieniu od innych form opodatkowania ta stawka dotyczy przychodów niepomniejszonych uprzednio o poniesione koszty. Metoda ta jest w związku z tym najbardziej opłacalna, gdy koszty są niskie w stosunku do przychodów i nie będzie dalej analizowana.

*Jak dodatkowo zarabiać ze sp. z o.o.?

Czy zawsze należy płacić podwójny podatek? Jeżeli podatek jest należny, to tak – zawsze, jednak należy pamiętać, iż w wypadku wspólników/członków zarządu część dochodu może być pozyskiwana nie tylko w wypadku wypłaty dywidend, ale i wcześniej, o ile oczywiście pełnią oni dodatkowe role lub funkcje. Przykładowo:

a) wspólnik może świadczyć na rzecz spółki tzw. świadczenie, za które może otrzymać wynagrodzenie – nie wyższe niż cena rynkowa tej pracy. Od tych pieniędzy nie trzeba płacić zaliczki na podatek dochodowy, podatek jest wyliczany raz z w roku w kwietniu. Wynagrodzenie można również naliczać, jeśli spółka nie przynosi zysku – oznacza to, że jeśli spółka zbankrutuje, to wspólnik również z tytułu takiej pracy będzie jej wierzycielem, co pozwoli na uratowanie części majątku w przypadku jego sprzedaży przez komornik
b) Wynajem prywatny jest opodatkowany na zasadach ryczałtowych. Oznacza to, że wynajmując spółce np. biuro, garaż lub sprzęt – na tym wynajmie przedsiębiorca zapłaci tylko 8.5% podatku. Oczywiście należy pamiętać o zastosowaniu cen rynkowych.
c) Warto używać samochodu prywatnego rozliczając się z firmą na podstawie kilometrówki, to samo dotyczy pozostałych pracowników. Taka kilometrówka jest kosztem firmy, ale nie jest dochodem pracownika. W przypadku prowadzenia JDG z samochodu prywatnego z reguły należy rozliczać się na podstawie faktur, co w praktyce często oznacza mniejszy zwrot.

Podsumowanie

1) Stawki podatkowe dla JDG to 19% w wypadku podatku liniowego i 17% lub 32 % w razie opodatkowania w skali podatkowej.
2) Sumaryczne stawki opodatkowania dla udziałowca spółki z o.o. to nawet 28 % lub 38 %.w wypadku wypłaty dywidendy (stawka CIT 9% lub 19% powiększona o 19% stawki podatku PIT)
3) Wspólnik/członek zarządu może uzyskiwać dochód również z innych tytułów niż dywidenda.

Najbliższe zmiany :

1) Objęcie CIT spółek komandytowych
Po pierwsze w najbliższym czasie zlikwidowana ma być możliwość korzystania z benefitów spółki komandytowej ze spółką z o.o. jako wspólnikiem jak wskazano powyżej. Jednak gdyby ustawodawca zmienił zadnie i nie uchwalił projektowanych zmian, to z pewnością jest to bardzo interesujące rozwiązanie.
2) Zwiększenie limitu do objęcia preferencyjną stawką CIT 9%
Podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc stawki podatku CIT .
3) Estoński CIT
Rozwiązanie to oznacza opłacanie podatku dopiero w momencie wypłacenia przez spółkę i jej wspólników dywidendy. Ma to zachęcić przedsiębiorców do reinwestycji zysku i pozostawienie go do dyspozycji spółki w celu dalszego jego rozwoju. Zmiana jest przewidziana jedynie dla spółek akcyjnych oraz z o.o., których udziałowcami są osoby fizyczne, a ich roczne przychody nie przekraczają 50 mln zł (limit ten może jeszcze ulec podwyższeniu). Ponadto w systemie tym istnieje możliwość powołania, z osiągniętego zysku, specjalnego funduszu na cele inwestycyjne, który, w porównaniu do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących CIT, ma umożliwić szybsze rozliczenie ceny nabycia lub wytworzenia środków trwałych w kosztach podatkowych.
4) Zwiększeni możliwości działania w oparciu o podatek ryczałtowy
Zapisy limitujące przedsiębiorcę do korzystania z tych form mają być mocno ograniczone, a jedynymi podmiotami ograniczonymi z możliwości korzystania z ryczałtu mają być te, wobec których jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa (np. apteki) Dodatkowo, zwiększony zostanie limit przychodów, jakie podmiot wykazał w roku poprzednim, aby móc korzystać z rozliczenia ryczałtem czy kartą podatkową – z 250 tysięcy euro do 2 mln euro
5) Prosta spółka akcyjna
Spółka, która ma być zupełnie nową formą, dla której procedury mają być ograniczone do minimum, a proces pozyskiwania kapitału uproszczony. Spółka tworzona z myślą o start – up’ach, jednak nie sposób jest jeszcze określić jeszcze jej praktycznego funkcjonowania.

Dalsze obowiązki dotyczące spółek z o.o. oraz praktyczne zagadnienia:

W wypadku zmiany prowadzenia działalności z JDG, na spółkę liczyć się należy z pojawieniem się zwiększonych obowiązkach w poniższym zakresie:
1) Należy podmiot zgłosić do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przy rejestracji spółki i za każdym razem gdy zmieniają się wspólnicy lub dane – w praktyce jest to prosta czynność, którą wykonać można online (mając EPUAP), w wypadku korzystania z fachowej pomocy kosztuje taka usługa ok 150 – 200 zł,
2) Pamiętać należy, że spółka z o.o. dla praktycznego ułatwienia funkcjonowania powinna mieć co najmniej dwóch wspólników (jedne z nich nawet z udziałem 1%). Gdy jest to jednoosobowa spółka zoo to dochodzi obowiązek opłacania składek ZUS oraz gdy wspólnik jest w zarządzie – wiele czynności ze spółką dokonanych musi być u notariusza co jest niepraktyczne i drogie.
3) Nowoczesna forma online – spółkę z. o.o. można zarejestrować aktualnie online przez system S24 – jest to narzędzie proste i wygodne choć nie daje możliwości tworzenia złożonych umów spółek. Najczęściej jednak nie są one potrzebne. Obniża to koszty rejestracji do opłaty sądowej tj. 350 zł i ewentualnej fachowej pomocy w rejestracji, która to wyceniania jest najczęściej ze stawką już od kilkuset złotych.
4) Gdyby jednak przedsiębiorca potrzebował rozbudowanej umowy spółki lub wniesienia aportu – wkładu niepieniężnego – jako kapitał zakładowy, wtedy koszty rejestracji są powiększone o obsługę notariusza i formę papierową i zaczynają się od ok 1200 zł. – najczęściej ok 2500 zł.
5) Należy pamiętać, że zmiana siedziby, wspólników, PKD, innych postanowień spółki musi być zgłoszona do sądu rejestrowego. Wymaga to w wypadku S24 opłaty 300 zł i wypełnienie formularzy online, a w formie papierowej 350 zł opłaty i wypełnienia formularzy papierowo wraz z załącznikami, co w wypadku zmian notarialnych w umowie spółki może kosztować w sumie ponad 1000 zł za zmianę np. PKD lub zgłoszenie zmian wspólników.
6) W zakresie zdolności kredytowej – wymaga to każdorazowo analizy przedstawiciela instytucji kredytowej, jednak z pewnością dla uzyskania tej zdolności wymagany jest czas działalności i udokumentowane obroty i dochód, a także dodatkowo wykazanie majątku trwałego. W tej sytuacji zmiana w postaci otworzenie nowej spółki może stać się przeszkodą dla uzyskania kredytu w szybkim czasie. Rozsądne w takim wypadku wydaje się podjęcie decyzji i zawarcie umowy kredytowej jeszcze w dotychczasowej formie działalności, a następnie przekształcenie JDG w spółkę z o.o. i spełnienie ewentualnych dodatkowych wymogów banku (poręczenia, weksle).
7) Zasadniczo należy dokonać przekształcenia JSDG w spółkę z o.o. w sposób opisany w ustawie aby zachować kontynuację działalności. Procedura jest opisana w Kodeksie Spółek Handlowych i zakłada udział notariusza i rewidenta. Jej sumaryczny szacunkowy koszt to kilka do kilkunastu tysięcy złotych, a czas trwania do kliku miesięcy. W trakcie przekształcenia można zmienić nazwę (i przez rok podawać obok nowej, poprzednią nazwę JDG). Można również zachować poprzednią nazwę z dopiskiem sp. z o.o. Ważne jest, że jeszcze przez 3 lata zachowana jest odpowiedzialność właściciela JDG zatem nie możliwe jest w ten sposób dokonanie ,,ucieczki,, od długów.
8) Pamiętać należy, że wszystkie spółki kapitałowe co roku składają sprawozdanie finansowe, które wcześniej zatwierdzaj na walnym zgromadzeniu. W praktyce wymaga to stworzenia kilku uchwał – wzorce są powszechne – i złożenia ich online raz w roku z podpisem EPUAP lub elektronicznym do sądu.
9) Dodać należy – w aspekcie technicznym, że oczywiście będąc odpowiednio przygotowanym dokonując zmian w KRS, można de facto sporo zaoszczędzić. Przykład oszczędności jednego klienta w dodatkowym skróconym opisie w załączniku do maila.

Aspekty księgowe: Pełna księgowość na JDG oraz jako spółka kapitałowa

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązani są przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły równowartość 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość. Limit na rok 2020 (przeliczony z kursu NBP z dnia 2019-10-01 Tabela nr 190/A/NBP/2019 1EUR=4,3734) wynosi 9 030 600,00 zł
Przejście z prowadzenia uproszczonej księgowości na obowiązkowe pełne księgi wynikające z przekroczenia wyżej opisanego limitu nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego.
Prowadzenie pełnej księgi handlowej wiąże się z większą dokładnością oraz szczegółowością rejestrowania transakcji i zdarzeń w postaci zapisów księgowych. Pełne księgi składają się z poniższych elementów:
• dziennik;
• księgę główną;
• księgi pomocnicze;
• zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych;
• wykaz składników aktywów i pasywów

W związku z tym koszt prowadzenia podmioty na pełnej księgowości jest wyższy niż przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, natomiast prowadzenie ksiąg handlowych w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki kapitałowej niewiele się między sobą różni, a co za tym idzie nakład czasu oraz finansów nie będzie różnił się w znaczący sposób.
Podmiot objęty obowiązkiem prowadzenia pełnych ksiąg niewpisany do Krajowego Rejestru Sądowego także jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego.

Uproszczone sprawozdanie finansowe należy złożyć w tym wypadku do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym do KAS (Szefa Krajowej Administracji Skarbowej). Tu pojawia się korzyść finansowa na rzecz Jednoosobowej Działalności Gospodarczej, ponieważ złożenie sprawozdania jest bezpłatne (w przeciwieństwie do spółek objętych KRS).

W przypadku, gdy w ramach działalności gospodarczej niezbędne jest zatrudnienie pracowników sam proces, obowiązki oraz koszty obsługi kadrowo- płacowej nie różnią się między sobą.

Poniżej szacunkowy cennik stworzony o dostępne cenniki online i wyceny firm trzecich.

Składki na ubezpieczenie

W przypadku prowadzenia Jednoosobowej Działalności gospodarczej występuje obowiązek opłacania składek ZUS (istnieją wyjątki, kiedy osoba posiada inny tytuł do ubezpieczenia, np. umowa o pracę).
W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki sp. z o.o. nie występuje obowiązek opłacania składek (wyjątkiem jest prowadzenie jednoosobowej spółki). Należy tu także rozważyć, iż nie posiadanie żadnego tytułu do ubezpieczeń może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami w tym zakresie.

Inne

Dużą zaletą przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej jest większa swoboda i elastyczność w zarządzaniu środkami pieniężnymi. Przychody ze sprzedaży towarów, czy usług przedsiębiorca może w każdym momencie przeznaczyć na własne wydatki, może też bez dodatkowych formalności zapłacić z własnych środków za wydatki związane z działalnością. W przypadku spółki proces ten jest bardziej skomplikowany, udziałowiec może wpłacić do spółki pieniądze w ramach między innymi pożyczki, zwiększenia kapitału. Wypłat także nie można dokonywać w dowolny sposób.

Można dokonać wypłaty dywidendy, zatrudnić udziałowca na umowę powołania itd. Natomiast większość z tych opcji wiąże się z dodatkowym obowiązkiem ewidencyjnym, podatkowym bądź kosztowym.

VAT

Pod kątem podatku obrotowego od towarów i usług rozliczanie się jako jednoosobowa działalność bądź spółka w praktyce niewiele się od siebie różni w aspekcie fiskalnym i sprawozdawczym. Inaczej kształtuje się odpowiedzialność np. karna za ,,puste faktury,, itp, która w wypadku JDG zawsze obciąży właściciela przedsiębiorstwa, a w wypadku spółki zarząd. Również istnieje kategoria opłat o charakterze penalizującym, która nakładane są na podatnika -0 czyli w JDG – właściciela , a w spółce na samą spółkę.

Zakończenie

Resumując, dla podjęcia decyzji, w pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien poszerzyć swoją wiedzę o omówione zagadnienia. Powyżej nakreślono zasadnicze elementy – jak odpowiedzialność przedsiębiorcy za swoja działalność czy wielkość opodatkowania, jednak wszystkie wymienione powyżej aspekty wymagają dostosowania do realizowanego przedsięwzięcia i planów jego rozwoju, a także wartości obrotów i ilości zatrudnionych pracowników i współpracowników. Zasadniczo nasza rekomendacja obejmuje formę działalności w postaci spółki z o.o. Forma ta jest najbardziej przejrzysta rachunkowo i mimo większej trudności w zarządzaniu aktywami oraz większym sumarycznym potencjalnym opodatkowaniu, pozwala ona prowadzić działalność w zwiększonej skali i zwiększonym ,,rozmachem,, inwestycyjnym.