Instytucja podatku u źródła doznała od 01.01.2019r. głębokiego przekształcenia wobec jej dotychczasowej formy. O ile sama instytucja nie jest nowością dla polskiego systemu prawnego, to po pierwsze – według ekspertów organy podatkowe z roku na rok przykładają coraz większą wagę do weryfikacji prawidłowości realizowania związanych z nią obowiązków, a po drugie, nowe przepisy w zasadzie wykluczają zwolnienie od poboru podatku dla wypłat powyżej 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, co jest nowością (na moment składu broszury od 01.01.2020 r.).

Zaniechanie pobrania przez płatnika podatku u źródła przy realizacji przykładowej zapłaty licencyjnej dla kontrahentów zagranicznych jak np. Facebook Ltd., Oracle Corp.,  Adobe Inc. i.t.p., przy braku posiadania wymaganej dokumentacji (m. in. certyfikat rezydencji podatkowej) i dochowania należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta lub przekroczeniu w/w kwoty skutkować może pełnym wachlarzem odpowiedzialności karno-skarbowej dla zarządu i osób odpowiedzialnych spółki dokonującej wypłaty.

Ustawa o CIT i ustawa o PIT zawierają katalog  tytułów rodzących obowiązek podatkowy, jednak, jak np. w wypadku usług – katalog ten jest otwarty do kategorii usług w nim wskazach oraz świadczeń o podobnym charakterze. Przedsiębiorcy wielokrotnie stają przed dylematem zakwalifikowania świadczonych usług – niejednokrotnie o kompleksowym charakterze i podjęcia właściwej decyzji co do tego podatku.

Przykładowo:

Rozróżnienie usług pośrednictwa handlowego(zasadniczo niepodlegającego pod rygor podatku u źródła), od usług wsparcia sprzedażyw skład których wchodzić może również pozyskiwanie klientów dla zleceniodawcy i pośrednictwo w zawarciu umowy, a którego zakres znaczeniowy jest zbliżony do zakresu znaczeniowego usług wskazanych w ustawie, w tym przede wszystkim usług doradczych, usług zarządzania i kontroli czy usług reklamowych, które to już są objęte obowiązkiem poboru podatku (por. Interpretacja indywidualna z dnia 12 września 2019 r. 0111-KDIB2-1.4010.258.2019.2.AR ).

Również rozróżnienie korzystania z usług chmury,która posiada dalsze możliwości np. kalkulacji podanych wartości, która to usługa podlegałaby podatkowi u źródła od usług w chmurze polegających jedynie na składowaniudanych (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 1 marca 2013 r., IPPB5/423-1258/12-2/MW i interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2014 r., IPPB5/423-780/14-2/PS)

Istotną rolę dla zwolnień od poboru tego podatku przypisano umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania, które ze względu na swoja specyfikę nierzadko posługują się obcą dla polskiego przedsiębiorcy terminologią prawa międzynarodowego, a także definiują wiele instytucji w brzmieniu specyficznym jedynie dla konkretnej umowy.

Gdy przedsiębiorca przebrnie przez etap kwalifikacji usług do świadczenia podlegającego pod podatek u źródła oraz zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i ustali, iż z uwagi na tą ostatnią podatek nie powinien być wypłacony lub obowiązuje obniżona stawka, pozostaje jeszcze skompletowanie dokumentacji, w tym przede wszystkim oryginału certyfikatu rezydencjiale i ustalenie w procedurze należytej staranności właściciela (beneficjenta) rzeczywistego, który to podmiot ustawa w art. 4a ust 28) ustawy o CIT definiuje następująco: (…) spełniającyłącznie następujące warunki:

  1. a) otrzymuje należność dla własnej korzyści,w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części,
  2. b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi,
  3. c) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli należności uzyskiwane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przy czym przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, przepis  24a ust. 18stosuje się odpowiednio;

Kadra L&T Tax Group zajmuje się m.in.:

  • Kontaktem i negocjacjami z kontrahentami zagranicznymi,
  • Identyfikacją czynności opodatkowanych,
  • Rewizją zawartych umów z kontrahentami oraz wsparciem przy formułowaniu nowych kontraktów,
  • Ustaleniem i zabezpieczeniem podstaw zwolnienia od poboru podatku,
  • Procedurą należytej staranności– zarówno jej wdrożeniem, jak i oceną ryzyka dla osób odpowiedzialnych za sprawy spółki lub wyznaczonych,