Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe mają na celu wsparcie pracowników w długotrwałym oszczędzaniu. Podmiotami, które będą zobowiązane wraz z pracownikiem odprowadzać składki jest pracodawca, a także państwo. Od momentu pierwszej wpłaty na PPK, oszczędności są prywatne i przypisane do danego pracownika.

Wysokość składek:

Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla każdego z pracodawców, jednak daty ich utworzenia są określone w zależności od liczby zatrudnianych pracowników:

Pracodawcy wraz z wdrożeniem PPK w swoich zakładach pracy muszą przejść przez pewne etapy, tzn.:

  • Wybór jednostki, która będzie zarządzała PPK (wraz z pracownikami)
  • Podpisanie umowy z ww. jednostką
  • Prawidłowe wyliczanie kwoty do przekazania oraz terminowość wpłat
  • gromadzenia i archiwizacji dokumentacji
  • przekazywania osobom zatrudnionym oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK.

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku wdrożenia PPK, zawarcia umowy na jego prowadzenie w odpowiednim terminie, nie realizuje wpłat terminowo, nie prowadzi dokumentacji z tym związanej może zostać ukarany kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł. Pracodawca który nakłania do odstąpienia z PPK podlega karze grzywny, a także karze pozbawienia wolności do 2 lat

Pracodawca nie może zrezygnować z uczestnictwa w PPK, a także kwoty które są wpłacane przez pracodawcę na PPK nie mogą być potrącane z wynagrodzenia uczestnika. Kwoty te nie podlegają oskładkowaniu ZUS. Koszt wpłat na PPK stanowi koszt uzyskania przychodu pracodawcy, tzn. pracodawca może tymi wpłatami pomniejszych przychód ze swej działalności.

Zatem wprowadzanie PPK będzie obowiązkowe dla każdego pracodawcy i objęty będzie nim każdy pracownik z przedziału wiekowego 18-55 lat, ale każdy z pracowników będzie mógł z niego zrezygnować i powtórnie do niego przystąpić w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że po 4 latach od rezygnacji, pracownik, który zrezygnował z objęcia PPK, będzie do niego automatycznie zapisywany. Należy pamiętać o powtórnym złożeniu oświadczenia przez pracownika, jeśli nie wyraża woli uczestnictwa.

Pracownicy, którzy przekroczyli 55 lat, mogą na własny wniosek przystąpić do uczestnictwa w PPK, natomiast pracownicy, którzy ukończyli 70 rok życia nie mogą do niego przystąpić.

Wypłaty PPK

Wypłata z PPK nastąpi po ukończeniu 60 r.ż., gdzie pracownik otrzyma : ¼ zgromadzonych środków jednorazowo, a resztę w 120 miesięcznych ratach.

25% zgromadzonej kwoty będzie można wypłacić wcześniej niż przed ukończeniem 60 r.ż. w przypadku ciężkiej choroby własnej, dziecka lub małżonka.

Będzie również możliwość „pożyczenia” pieniędzy na sfinansowanie wkładu własnego kredytu mieszkaniowego z obowiązkiem zwrotu wciągu 15 lat.