Przyszłość księgowych to dominacja funkcji analityka i doradcy biznesowego w sprawach finansowych (…)Trudność zawodu księgowego wynika z przedmiotu jego pracy. Aby dobrze obsłużyć biznes w zakresie ogromu spraw finansowo-księgowych, trzeba mieć dużą wiedzę i umiejętność jej stosowania. Księgowy powinien znać ekonomikę i organizację obsługiwanej jednostki, mieć gruntowną wiedzę z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, umieć identyfikować ryzyka i stosować instrumenty im zapobiegające, znać system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych, zasady i narzędzia analizy finansowej, controlingu i rachunkowości zarządczej oraz mieć odpowiednią wiedzę z prawa pracy, gospodarczego oraz cywilnego w części dotyczącej umów i zobowiązań. Nie wymieniam jeszcze wielu zagadnień specjalistycznych, które księgowy musi znać w związku z charakterem działalności danego przedsiębiorstwa, a nawet szczególnym rodzajem niektórych operacji gospodarczo-finansowych. Opanowanie takiego zakresu wiedzy wymaga wiele wysiłku i czasu. Zobrazować to można na autorskim systemie szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. System obejmuje cztery poziomy kwalifikacji – oznaczone według oficjalnej klasyfikacji zawodów jako: księgowy, specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy i dyplomowany księgowy. Uczestnikami szkoleń są przeważnie absolwenci wyższych uczelni, a pełny cykl nauczania – przy połączeniu z pracą zawodową w rachunkowości – trwa cztery lata. Każdy poziom kwalifikacji, na podstawie zdanego egzaminu, jest potwierdzany certyfikatem lub dyplomem. Ponadto, ze względu na liczne i częste zmiany przepisów, a także nowe zjawiska w biznesie, np. procesy globalizacji i finansyzacji gospodarki, a równocześnie szybki postęp w obszarze technologii informacyjnej, każdy księgowy na samodzielnym stanowisku musi ustawicznie doskonalić swą wiedzę, przez jej poszerzanie i aktualizację. (…) Źródło