Interesującą nowością legislacyjną jest obowiązek raportowania schematów podatkowych. Instytucja niezwykle szeroka, a jej nieprzestrzeganie wiąże się z bardzo dotkliwymi sankcjami. Niezwykle szeroko opisany został również krąg podmiotów odpowiedzialnych w razie niedochowania obowiązków. Za niewywiązywanie się z obowiązku przestrzegania przepisów MDR grożą sankcje określone w kodeksie karnym skarbowym.

Po stronie przedstawicieli spółek, w szczególności członków zarządu, księgowych, osób zajmujących się podatkami, odpowiedzialność sięga kwoty do 21,6 mln zł.

Każdy zgłoszony schemat otrzyma numer referencyjny NSP. Za posługiwanie się unieważnionym numerem NSP przedstawicielom firmy grozi do 7,2 mln zł kary.

Schemat podatkowy – co to jest?

Definicja jest równie szeroka, co nieprecyzyjna. Zgodnie z art. 82a § 1 ust 10 ordynacji podatkowej:

– rozumie się przez to uzgodnienie, które:

A) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,

B) posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub

C) posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą;

Analizie poddać należy zatem wszystkie elementy definicji, które to w rzeczywistości są odesłaniami do dalszych definicji dotyczących : kryterium głównej korzyści oraz cech rozpoznawczych ogólnych, szczególnych i innych szczególny. Poniżej wyjaśnienie przy użyciu przykładowych cech skróconych definicji. 

Kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.

Przykładowa ogólna cecha rozpoznawcza, to sytuacja, w której:

Dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów (przychodów) do innego źródła dochodów (przychodów) lub zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania,

Przykładowa szczególna cecha rozpoznawcza, to sytuacja, w której:

-występuje nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub trudny do ustalenia jest beneficjent rzeczywisty z uwagi na wykorzystanie osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych:

– które nie prowadzą znaczącej działalności gospodarczej z wykorzystaniem lokalu, personelu oraz wyposażenia wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej,

– które są zarejestrowane, zarządzane, znajdują się, są kontrolowane lub założone w państwie lub na terytorium innym niż państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu beneficjenta rzeczywistego aktywów będących w posiadaniu takich osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych (…)

Przykładowa inna szczególna cecha rozpoznawcza, to sytuacja, w której:

Wpływ na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu podatku odroczonego, wynikający lub oczekiwany w związku z wykonaniem uzgodnienia u korzystającego jest istotny dla danej jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz przekracza w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 000 000 zł.

Choć przepisy weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, trzeba pamiętać przeszłe działania w firmie. W przypadku transakcji międzynarodowych raportowani obejmuje uzgodnienia od czerwca 2018 roku. W przypadku działalności krajowej – od listopada 2018 roku. Co istotne, w odniesieniu do transakcji sprzed 1 stycznia 2019 roku, termin raportowania mija średnio po 6 miesiącach.

Co istotne obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym nie powstaje, gdy schemat podatkowy, inny niż schemat podatkowy transgraniczny, dotyczy korzystającego, dla którego nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego tj.  Uważa się je za spełnione, jeżeli przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 000 000 euro lub jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2 500 000 euro lub jeżeli korzystający jest podmiotem powiązanym.

Kadra L&T Tax Group specjalizuje się m.in. w:

  • Rozpoznaniu czynności podlegających notyfikacji,
  • Ustalaniu zakresu odpowiedzialności, w tym jej minimalizacją dla osób zobowiązanych
  • Rewizją zawartych umów z kontrahentami oraz wsparciem przy formułowaniu nowych kontraktów
  • Sporządzaniem i wdrażaniem procedury weryfikacji powstania obowiązku raportowania MDR