Opracowanie: Agnieszka Makuch

Wybór dotacji na start uzależniony jest od kwestii o jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej chcemy  się starać i z  reguły im większa kwota dotacji na założenie firmy, tym okres rozstrzygnięcia jest dłuższy.

Przeanalizujemy dzisiaj  dla Was najpopularniejsze formy dofinansowań do firmy na start  do których należą:

 1. dofinansowanie z Urzędu Pracy,
 2. dotacja PFRON,
 3. dotacja unijna,
 4. dofinansowanie LGD,
 5. premia na pozarolniczą działalność.

 

DOFINANSOWANIE  Z URZĄD PRACY

DLA KOGO

W Urzędy Pracy przyznawane są dofinansowanie dla bezrobotnych osób które:

 1. Bez limitu wieku – z Funduszu Pracy.
 2. Maja poniżej 29 lat – z  Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (w skrócie POWER)
 3. Mają powyżej 29 roku życia – z Regionalnego Programu Operacyjnego ( w skrócie RPO),

Każda kwota dotacji bez wzgledu na przynależność do którejkolwiek z ww. grup dofinansowanie z Urzędu Pracy będzie mieścić się w pewnych widełkach kwotowych. Wartość dotacji ustalana jest w zależności do śreniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i waha się pomiędzy 4-krotnością, a 6-krotnością tej kwoty.

Widełki takiego dofinansowania obecnie (202) mieszczą się w przedziale ok. 19 000  – 31000 pln

Niestety nie ma jednego uniwersalnego druku formularza dla dotacji, który moglibysmy dla Was omówić . Każdy z Urzędów Pracy ma możliwość wymagania przedstawienia dokumentacji na swoim własnym druku. Choć większość jego części jest podobna, to sama forma ich prezentacji już nie.

WYMAGANIA

Zajmijmy się tym, jakie wymagania stawiane są przed przyszłymi  beneficjentem omawinego dofinansowania . Starając się o dotację z Urzędu Pracy należy spełnić konkretne warunki takie jak:

 1. Trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna
 1. Nie wolno prowadzić działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) przez minimum 12 miesięcy poprzedających złożeniem wniosku,
 2. Nie możemy być beneficjentem dofinansowania z Urzędu Pracy lub innych pożyczek na preferencyjnych warunkach dla osób  zakladających działalność gospodarcza  przez okres minimum 5-ciu lat przed złożeniem obecnego (kolejnego) wniosku
 3. Nie możemy być osobą karaną za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 4. Nie możemy także odmawiać  przyjęcia pracy lub innej formy pomocy kierowanej do nas przez Urząd Pracy (oczywiście bez podania uzasadnionej przyczyny)
 5. Nie wolno nam przerwać bez uzasadnionego powodu szkoleń, stażu, realizacji indywidualnego planu działania z Urzędu Pracy.

Urzędy Pracy zazwyczaj nie wyznaczają minimalnego stażu jakim trzeba się legitymować na bezrobociu, awięc  w praktyce po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy możemy złozyć  dokumenty apliacyjne o dofinansowanie.

Jednak nie jest to reguła, czasami jednak w niektórych placówkach może taki wymóg się pojawić.

WYŁĄCZENIA

Dofinansowanie z Urzędu Pracy może być przyznane na wiele różnorodnych przedsięwzięć, dlatego przedstawimy tutaj listę tych które nie podlegaja dofinansowaniu :

 1. Wszelkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w formie spółki osobowej (spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.)
 2. Wszelkie przedsiębiorstwa zarejestrowane w formie spółki kapitałowej( spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spólka akcyjna
 3. Działalność rolnicza – ta akurat dofinansowana jest przez AriMR
 4. Działalność związana z produkcją wyrobów alkoholowych
 5. Działalność związana z handlem  artykułami erotycznym
 6. Działalność związana z handlem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, dopalaczami
 7. Działalność lombardowa
 8. Działalność w obszarze medycyny naturalnej,
 9. Działalność związana z badaniami i diagnostyką w celu oceny stanu zdrowia dla osób bez wykształcenia kierunkowego.

Każdy Urząd Pracy posiada swoją własną listę działalności wyłączonych z finansowania, można ją znależć na stronie internetowej danego Urzędu.

NA CO MOŻEMY PRZEZNACZYĆ NASZĄ DOTACJĘ

W tym miejscu chcemy wyjaśnić na co otrzymaną dotację możemy przeznaczyć

Jeszcze jedna wzmianka: Urzędy Pracy stosują pewne progi procentowe w jakich dane wydatki muszą się zmieścić. Z reguły ograniczenia te dotyczą:

 • promocji (z reguły między 10-30% kwoty dofinansowania),
 • środki do dalszej odsprzedaży (między 20-50% kwoty dotacji),
 • konsultacje m.in. prawne (do 10% kwoty dofinansowania).

Zazwyczaj Urzędy Pracy wskazują, aby środki były przeznaczone na zakup nowych przedmiotów. W wyjątkowych sytuacjach po wskazaniu racjonalnego uzasadnienia można uzyskać indywidualną zgodę na zakup używanego środka trwałego.

Z omawianego dofinansowania bez ograniczeń można sfinansować zakupy o charakterze inwestycyjnym. Głównie chodzi tutaj o takie pozycje jak:

 1. urządzenia,
 2. maszyny,
 3. oprogramowanie,
 4. środki transportu z uwzględnieniem wytycznych danego Urzędu Pracy (jak już wspomnieliśmy  nie każdy Urząd Parcy  pozwala na takie wydatki).

WYDATKI NIETYPOWE

Główną zasadą tworzenia wydatków ze środków uzyskanych z Urzędu Pracy jest mozliwość uargumentowania ich bezpośredniego związku z prowadzona przez nas działalnościa gospodarcza.

Niektóre Urzędy Pracy dopuszczają koszty prac remontowych inne nie. Tutaj zawsze polecamy sprawdzenie regulaminu odpowiedniego Urzędu Pracy. Tak samo rzeczy się mają z kasami fiskalnymi. Dlaczego tak jest? Ponieważ „każdy Urząd Pracy ma swoją politykę”.

Kazda wydaną złotówkę należy starannie umotywować, szczególnie jesli zakup może budzić watpliwości Urzędu Pracy co do jego zasadności (np. zakup komputera za 12.000,00 zł dla grafika lub programisty) W tej sytuacji lekka nadgorliwość w uzasadnaniu wydatku działa na naszą korzyść.

Transport nie jest kosztem kwalifikowanym. Jeśli kupujemy za pomocą sklepów internetowych, musimy się liczyć ze czesto zostaną nam doliczone dodatkowe koszty transportu nie sąkosztem kwalifikowanym  , czyli nie możemy go wliczyć  do wydatków finansowanyh przez Urzad Pracy.

PAMIĘTAJ TAKŻE, ŻE DOFINANSOWANIE NIE JEST PRZEZNACZONE NA KOSZTY ZWIĄZANE Z CODZIENNYM FUNKCJONOWANIEM TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, M.IN.:

 1. Czynsz,
 1. ZUS,
 2. Księgowość,
 3. Leasing,
 4. Wynagrodzenia pracowników
 5. Kredyty

Dofinansowaniu nie podlega zwrot kosztów juz poniesienych, zatem wszelkie zakupy inwestycyjne należy zacząć po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Wszystkie wydatki wskazane we wniosku podać należy w kwotach brutto.

Jesli od poczatku naszej działalności zarejestrujemy się jako czynny podatnik VAT, należy mieć na uwadze iż wydatki finansowane z dotacji z Urzędu Pracy nie podlegają mozliwości zwrotu VAT o tych zakupów.

 

DOTACJA PFRON Z URZĘDU PRACY

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy.

DLA KOGO

Dotacje PFRON  z Urzędu pracy przeznaczone sa dla osób które są

 1. niepełnosprawne
 2. zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Ponadto osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na ten cel. Ponowne wnioskowanie o środki na dotację jest możliwe po upływie co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzonej działalności (lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej).

Wysokość pomocy została uzależniona od tego, na jaki okres osoba niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej:

 1. w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji będzie nie wyższa niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia,czyli obecnie okolo 31000 pln.
 2. przypadku zobowiązania przez przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od 6-krotnośći  do 15-krotności śreniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli pomiędzy 31000- 80000 pln.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ DOTACJĘ?

Nalezy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy (PUP) zgodnie z miejscem zamieszkania (Uwaga! Każdy urząd pracy ma własny wzór wniosku),

Nalezy również zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy,

KRYTERIA PRZY PRZYZNAWANIU DOFINANSOWANIA

 1. przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
 2. kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 3. uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 4. wysokość środków własnych wnioskodawcy.

Gdy wniosek zostanie oceniony pozytywnie, mogą odbyć się negocjacje warunków umowy i jej podpisanie.

W umowie znajdują się zasady wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji.

Ważna informacja

Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.