Tarcza antykryzysowa 6.0 – dla kogo i jakie ulgi przewiduje?

Pod koniec 2020 roku uchwalona została ustawa zawierająca szereg kolejnych działań, mających na celu walkę z wciąż rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19, a także gospodarcze działania antykryzysowe. Tarcza antykryzysowa 6.0 zawiera rozwiązania i pomoc ukierunkowaną na określone branże. Od 30 grudnia przedsiębiorcy mogą składać swoje wnioski. Jakie ulgi zawiera? Jak wygląda pomoc dla pracowników? Które branże otrzymają wsparcie?

Projekt Tarczy antykryzysowej 6.0 zakłada przede wszystkim cztery najważniejsze działania:

– zwolnienia z ZUS,
– świadczenia postojowe,
– małą dotację w wysokości 5 000 zł,
– a także dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Tarcza antykryzysowa 6.0 – ulgi i wnioskowanie

Wnioski składać można przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) na stronie internetowej ZUS. O jednorazowe świadczenie postojowe ubiegać się mogą osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (oczywiście z branży określonej w projekcie ustawy). Ten druk ma numer RSP-DD6, a do ZUS drogą elektroniczną trafić musi najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Aby zostać zwolnionym z obowiązku płacenia składek za listopad 2020 r. do 31 stycznia należy złożyć wniosek o numerze RDZ-B6, jednakże aby skorzystać z tego zwolnienia przychód z prowadzonej działalności musi być mniejszy o co najmniej 40% względem tego z listopada w 2019 r.

Została również wprowadzona zmiana dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (w tym umowy agencyjne, umowy zlecenia oraz inne umowy o świadczenie usług). Takie osoby mogą złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu oraz opłacania składek. Ten wniosek odnosi się do składek należnych w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r., a tyczy się umów zawartych między 1 stycznia a 31 marca tego roku. Jednak aby zleceniodawca został zwolniony z naliczania składek spełnione muszą zostać jeszcze dwa warunki:

– łączny przychód ze wszystkich wykonywanych umów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
– zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Tarcza antykryzysowa 6.0 – dofinansowanie pracownika

Dla osób utrzymujących się z wykonywania umowy cywilnoprawnej (w tym umowy o dzieło) zostało przewidziane jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Jeśli: 

– umowa została zawarta do 15 grudnia 2020 r. włącznie,
– pracownik nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych poza umową,
– przychód z samej umowy w poprzednim miesiącu od złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (i tu chodzi o przeciętne wynagrodzenie ogłoszone przez Prezesa GUS) należy się świadczenie w wysokości 2080 zł. Jednak jeśli suma przychodów wynosi do 1299,99 zł – przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Wniosek ten można składać od 15 stycznia.

Istnieje również możliwość dofinansowania pracowników przez 3 miesiące kalendarzowe, a jego wysokość to 6000 zł przekazywana w trzech transzach (a więc po 2000 zł za miesiąc). Lista warunków jest długa – m.in.:

– przychód z działalności musi być niższy o co najmniej 40%,
– do końca 3 Kwartału 2019 roku pracodawca terminowo regulował wszelkie zobowiązania podatkowe i składki, nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, a także nie jest prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Ważne jest również, aby pracownik był zatrudniony dłużej niż w przeciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku oraz by wynagrodzenie nie było wyższe o więcej niż 300% względem tego ogłoszonego przez Prezesa GUS. Wniosek należy złożyć do 28 lutego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Tarcza antykryzysowa 6.0 – jakim branżom niesie pomoc?

Ustawa przewidziana jest dla firm, które na dzień 30 września 2020 roku prowadziły działalność oznaczoną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako rodzaj przeważającej działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z. Każdy z tych kodów sprawdzić można tutaj.

11 stycznia wicepremier Jarosław Gowin wraz z ministrem Michałem Dworczykiem na specjalnej konferencji prasowej ogłosili, że 200 gmin na terenach górskich otrzyma możliwość refinansowania umorzenia podatku od nieruchomości, a także 700 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycję w turystykę.

Potrzebujesz pomocy ze złożeniem dokumentów lub nie wiesz, czy ustawa Tarcza antykryzysowa 6.0 obejmuje też Twoją działalność? Skontaktuj się z nami. Nasz zespół pomoże Ci z przygotowaniem pakietu wszelkich wniosków, a także pomoże rozpatrzyć czy Twoja firma wpisuje się we wszystkie warunki przewidziane w Tarczy.