Tarcza Finansowa PFR (Polski Fundusz Rozwoju) 2.0 dla mikro, małych i średnich firm –wsparcie dla firm poszkodowanych podczas pandemii COVID – 19

Dnia 15 stycznia 2020 r. ruszył program Polskiego Funduszu Rozwoju – Tarcza Finansowa PFR 2.0 na pomoc dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19.

Celem programu, jakim jest Tarcza Finansowa PFR 2.0, jest finansowa pomoc dla firm z branż, które w związku z sytuacją epidemiologiczną powiązaną z wirusem COVID-19 musiały ograniczyć lub zawiesić swoją działalność.

Projekt Tarczy zakładał objęcie pomocą firm z 38 branż, jednak ostatecznie liczba ta została rozszerzona do 45 branż objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Nabór wniosków do programu obejmuje okres od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

 

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm a Tarcza Finansowa PFR 1.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest następną pomocą finansową dla firm po Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm została uruchomiona 29 kwietnia ubiegłego roku. Jej celem była ochrona rynku pracy oraz zapewnienie firmom płynności finansowej w następstwie skutków panującej pandemii. Wnioski o dofinansowanie w ramach tej Tarczy można było składać do dnia 31 lipca 2020 r.

Zasadnicza różnica pomiędzy Tarczą Finansową PFR 1.0 a Tarczą Finansową PFR 2.0 jest taka, że w przypadku tej drugiej można umorzyć całą kwotę uzyskanej subwencji.

Warunki otrzymania dofinansowania w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0  dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 1.0

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z dofinansowania w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0, mogą skorzystać z subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0 w przypadku kiedy łącznie z obu Tarcz na jednego pracownika kwota finansowania nie przekroczy:

 • dla mikrofirm kwoty 72 000 zł
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw kwoty 144 000 zł

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm w pigułce

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm – kto może skorzystać?

Skorzystać z programu mogą przedsiębiorcy wpisani do KRS lub CEIDG, którzy prowadzą działalność w określonych datach, niebędący w stanie upadłości, restrukturyzacji oraz likwidacji.

Muszą oni posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie mieć zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Konieczne jest posiadanie odpowiedniego PKD ujawnionego w KRS lub CEIDG, posiadanie potwierdzenia umocowań oraz wykazanie spadku obrotów.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm – warunki kwalifikacji do programu

Branże, które podlegają programowi według Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz sposób weryfikacji tych przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa podlegają weryfikacji na dzień: 31 grudnia 2019 r. oraz 1 listopada 2020 r., a także na podstawie złożonego wniosku o udzielenie subwencji finansowej, który wskazuje czy przedsiębiorstwo obejmuje działalność w ramach jednego lub więcej z poniższej listy kodów PKD.

Lista kodów PKD objętych Tarczą Finansową PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm:

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna;
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 • 91.02.Z – Działalność muzeów;
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Co istotne wg infolinii PFR kod PKD na podstawie którego można wnioskować o dofinansowanie NIE MUSI być głównym kodem PKD przedsiębiorstwa, wystarczy, że będzie jednym z kodów pod którym spółka prowadzi działalność wg klasyfikacji w KRS.

Warunek dotyczący PKD jest spełniony, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm – zasady wyliczenia zatrudnienia

Aby zakwalifikować się do programu konieczne jest zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. W przypadku braku zatrudnienia pracownika w podanym czasie konieczne jest posiadanie zatrudnienia co najmniej jednego pracownika na dzień 31 lipca 2020 r.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm – składanie wniosku

Wnioski składać można za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 17 bankach. Gotowość do przyjmowania wniosków ogłosiły następujące banki: Alior Bank, Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze, Bank Millennium,Bank Pekao S.A., Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, SGB-Bank S.A. oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące Banki Spółdzielcze.

Potwierdzenie umocowań

Wniosek o uzyskanie pomocy z programu może złożyć jedynie osoba posiadająca umocowanie do reprezentowania Beneficjenta. Przy składaniu wniosku do PFR konieczne jest załączenie potwierdzenia umocowania w formie elektronicznej.

Spadek obrotów gospodarczych

W momencie ubiegania się o dofinansowanie wymagane jest złożenie pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego, z takim wyprzedzeniem aby możliwe było przetworzenie danych oraz przekazanie ich do Polskiego Funduszu Rozwoju (do 7 dni).

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm – warunki umorzenia zwrotu subwencji

Dofinansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 podlega całkowitemu umorzeniu w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków. Ewentualny zwrot dofinansowania lub jego części ma nastąpić po 31 października 2021 r.

Lista warunków umorzenia dofinansowania:

 • nieprzerwalne prowadzenie działalności gospodarczej od dnia złożenia wniosku i utrzymanie działalności na dzień 31 grudnia 2021 r. W tym okresie wobec przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, restrukturyzacja lub upadłość.
 • Przedsiębiorca wykazuje rzeczywiste koszty stałe na podstawie dokumentów księgowych lub sprawozdań finansowych za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.
 • Dla mikrofirm:
  • Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
 • Dla małych i średnich przedsiębiorstw:
  • Rozliczenie nadwyżki otrzymanego dofinansowania w terminie po 31 grudnia 2021 r., lecz w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia 2021 r. Brak możliwości rekompensaty kosztów stałych, które przekroczyły otrzymane wsparcie.
 • Brak możliwości transferu środków z programu (pod jakimkolwiek tytułem prawnym) na rzecz przedsiębiorców i podmiotów, które są powiązane z beneficjentem Tarczy
 • Brak możliwości przedpłacenia leasingów, kredytów lub innych podobnych pożyczek
 • Brak możliwości wykonywania płatności na rzecz pracowników beneficjenta programu z tytułu, lub w związku z umową, poza wynagrodzeniem zasadniczym
 • Brak możliwości transakcji przejęcia bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, innego podmiotu oraz dokonywanie transakcji, które mają na celu takie nabycie.

Potrzebujesz pomocy ze złożeniem dokumentów lub nie wiesz, czy ustawa Tarcza finansowa PFR 2.0 obejmuje też Twoją działalność? Skontaktuj się z nami. Nasz zespół pomoże Ci z przygotowaniem pakietu wszelkich wniosków, a także pomoże rozpatrzyć czy Twoja firma wpisuje się we wszystkie warunki przewidziane w Tarczy i zawnioskuje o umorzenie zwrotu subwencji.