Zbliżająca się wielkimi krokami data 1 listopada 2019 r. przyniesie kolejną nowości wprowadzona ma bowiem zostać Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS). Stanowi ona kolejny krok, po Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) oraz Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT), mający na celu ochronę podatników w zakresie poprawnego naliczania stawek. Narzędzie to ma być również bezpieczniejszym i pewniejszym rozwiązaniem niż aktualne interpretacje indywidualne.

Podstawowe założenia:

Instytucja jaką jest Wiążąca Informacja Stawkowa pozwoli na uzyskanie prawomocnej oraz wiążącej dla organu podatkowego informacji dotyczącej stawki VAT, właściwej dla danego towaru, bądź usługi. Uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej może nieść za sobą kilka korzyści, należy tu z pewnością wymienić:
gwarancję (bezpieczeństwo) prawidłowości zastosowanej stawki VAT,
ochronę wnioskodawcy, dzięki której organ podatkowy nie może zakwestionować zastosowanej stawki VAT w razie kontroli,
gwarancję prawidłowego rozliczenia niektórych transakcji w kontekście podatku VAT,
ochronę dla innych podatników na gruncie VAT,
oraz – w przypadku zamawiającego, zwiększenie pewności ustalania ceny w przetargach

Wiążąca Informacja Stawkowa – terminy:

Ustawa wejdzie w życie 1 listopada 2019 roku i to od tego właśnie terminu będzie możliwe składanie wniosków o WIS, a prawomocność WIS uzyska 1 kwietnia 2020.

Czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa?

Zgodnie z art. 42a ustawy przez wiążącą informacją stawkową (WIS) należy rozumieć decyzję wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, zawierającą:
1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;
2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną do:
a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,
b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4 ustawy o VAT (tj. wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku);
3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Kto może wnioskować o WIS?

Ustawodawca szczegółowo sprecyzował katalog możliwych wnioskodawców:

1) podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej;
2) podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a ustawy;
3) zamawiającego w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Co powinien zawierć wniosek?

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub adres siedziby, NIP lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy;
2) imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli oczywiście został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku;
3) określenie przedmiotu wniosku, w tym:
a) szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych,
b) wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa,
c) wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4;
4) informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku.
5) Wniosek powinien róniez zawierać klauzulę o treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego”.
Co może stać się przedmiotem wniosku?
1) towar albo usługa
2) towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.
Dodatkowe informacje
Wydawanie WIS: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS.
Wygaśnięcie WIS: wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu zmienia albo uchyla wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, w tym w wyniku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z urzędu zmienia wydaną WIS, w przypadku gdy nie jest ona zgodna z przepisami prawa w wyniku:
1) przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN);
2) przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;
3) utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej (CN) wynikającą z:
a) not wyjaśniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej,
b) wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
c) decyzji klasyfikacyjnych, opinii klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację ustanowioną na podstawie Konwencji o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r. (Dz. U. z 1978 r. poz. 43);
4) błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1751).