Kwalifikacje pracowników

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek wspierania pracowników w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jego przepisy przewidują, że pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Co jednak istotne funkcjonujące przepisy nie zobowiązują go do finansowania pracownikowi wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. A ponieważ jednocześnie nie ma w tym zakresie żadnego zakazu, to pracodawca z własnej inicjatywy może zapewnić pracownikowi różne świadczenia “edukacyjne”, co wynika z art. 1033 K.p. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Pracodawca może więc przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie. Z uwagi na użyte przez ustawodawcę sformułowanie “w szczególności” katalog tych świadczeń ma charakter otwarty, tym samym pracodawca może sfinansować pracownikowi także inne wydatki z tej kategorii.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że dla możliwości obciążenia firmowych kosztów wydatkami, które firma ponosi w związku z uzupełnianiem albo podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników niezbędne jest, aby zarówno tematyka jak i zakres szkolenia miały związek z profilem działalności firmy lub bezpośrednio wykonywaną przez nich pracą. Gdy bowiem pracownicy nie wykonują zadań wymagających znajomości zagadnienia będącego przedmiotem szkolenia, wówczas nie ma możliwości powiązania tych wydatków z przychodami pracodawcy. Z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności nie można ich w takim przypadku uznać za celowe.

Z kolei gdy pracodawca finansuje koszty szkoleń przykładowo w zakresie obsługi podnośników i wózków widłowych pracownikom magazynu albo kursu samoobrony pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku dozorcy, to takie wydatki niezaprzeczalnie wykazują związek z jego działalnością. Dzięki temu można uznać je za ponoszone w celu uzyskania przychodu i obciążyć nimi koszty podatkowe. (…) Czytaj Dalej/ Źródło