13 października 2019 r.

Z dniem 13 października 2019 r. wejdą w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr ten stanowić będzie system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek wymienionych w art. 58 ustawy. Zgodnie z nim do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane będą spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej (…) oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623). Od 1 marca 2020 r. katalogiem tym objęta zostanie także prosta spółka akcyjna (PSA).

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmować będą dane identyfikacyjne:

1) spółek wymienionych w art. 58 ustawy, tj. nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w KRS, NIP,

2) beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek wymienionych w art. 58 ustawy, tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo w przypadku osób nieposiadających tego numeru datę urodzenia, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Informacje te mają być zgłaszane do CRBR nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółek wymienionych w art. 58 do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Do biegu tych terminów nie będą wliczane soboty, dni ustawowo wolne od pracy, a także okresy awarii systemu obsługującego rejestr na zasadach określonych w art. 60 ust. 3 ustawy.

Spółki, o których mowa w art. 58 ustawy, wpisane do KRS przed dniem 13 października 2019 r., będą zobowiązane zgłosić do CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od tego dnia (art. 195 ustawy).

Spółki, o których mowa w art. 58 ustawy, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia wymienionych wcześniej informacji, w terminie wskazanym w ustawie, podlegać będą karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł (art. 153 ustawy).

Natomiast w art. 2 ustawy określony jest katalog instytucji zobowiązanych. Muszą one stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego, obejmujące m.in. identyfikację beneficjenta rzeczywistego (art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Wydaje się, że do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji będą zobowiązane wszystkie spółki wymienione w art. 58 ustawy, niezależnie od tego, czy są one instytucjami zobowiązanymi. Czas pokaże czy Ministerstwo Finansów potwierdzi taką interpretację przepisów i czy rejestr zostanie uruchomiony we wskazanym terminie. (…) Czytaj dalej/ Źródło